MOKYKLOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

GABIŲ IR TALENTINGŲ VAIKŲ UGDYMO METODINIŲ REKOMENDACIJŲ TVARKA

MOKINIŲ SKATINIMO TVARKA

LANKOMUMO APSKAITOS TVARKA

MOKYTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKOS APRAŠAS

VGK SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

REKOMENDACIJOS DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO KRITERIJŲ IR VEIKSMŲ, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE