MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA 2015-2017 METAMS

(Vilkaviškio pradinės mokyklos 2015-2017 metų strateginis planas; Veiklos planas 2015-2016 m. m.)

FILOSOFIJA

,,Neiti į priekį – reiškia eiti atgal“ (Vydūnas).

VIZIJA

Mokykla – nuolat besimokanti bendruomenė, kurioje kiekvienas atviras kaitai, kūrybingas ir atsakingas.

MISIJA

Teikti kokybišką priešmokyklinį ugdymą, pradinį išsilavinimą, užtikrinant saugią aplinką ir atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus.

VERTYBĖS

Pagarba ir atsakomybė;

Saugumas ir sveikata;

Bendradarbiavimas ir nuolatinis tobulėjimas;

Pilietiškumas.

STRATEGINIS TIKSLAS

Siekti aukštesnės mokinių ugdymo(si) kokybės ir modernizuoti edukacines aplinkas

UŽDAVINIAI

1. Organizuoti ugdymą, sudarant palankias sąlygas skirtingų gebėjimų mokiniams.

2. Puoselėti mokyklos kultūrą, ugdyti vertybines nuostatas, skatinant mokyklos tradicijų tęstinumą.

3. Sudaryti sąlygas besimokančiai organizacijai ir lyderystei plėtoti.

4. Tobulinti ugdymo(si) aplinką, kuriant naujas ir atnaujinant esamas edukacines aplinkas.